Algemene voorwaarden

1. Definities

-    Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarde onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

-    Diensten: de diensten die verleend worden aan de Klant worden steeds beheerst door deze Algemene (en Specifieke Voorwaarden).

-    Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden. Deze overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

-    Opdrachtnemer: RHEA nv, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A 2550 Kontich ondernemingsnummer BE 0474.703.647.

-    Klant: de klant vermeld bovenaan de bestelbon op de eerste pagina.

-    Uitvoerder: zelfde als opdrachtnemer

-    Partij(en): Opdrachtnemer of (en) de Klant.

2. De verplichtingen van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de in de ANNEX 1 vermelde Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant.

3. De plaats van de uitvoering van de Overeenkomst

Behoudens andersluidende bepaling in de Specifieke Voorwaarden, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van Rhea.

4. De duur, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Eventuele beëindigingmodaliteiten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden.

De Klant kan uiterlijk 4 weken voor het einde van de lopende duurtijd, schriftelijk de verlenging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer vragen. Indien Opdrachtnemer het eens is met dergelijke verlenging van de Overeenkomst brengt zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Behoudens andersluidende bepaling zal een eventuele verlenging van de Overeenkomst plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden en duur als de oorspronkelijke Overeenkomst.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Opdrachtnemer, naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief :

-    ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting;

-    in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;

-    ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;

-    indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;

-    ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;

-    ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

Opdrachtnemer kan in geval van een andere dan de hierboven vermelde fout of contractuele tekortkoming de Overeenkomst beëindigen indien de Klant haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat zij door Opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke was gesteld.

Indien de ontbinding en/of beëindiging niet gebeurt tengevolge van een grove nalatigheid in hoofde van Opdrachtnemer dienen alle diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen vergoed te worden aan de op dat moment geldende gemiddelde uurtarieven van de Opdrachtnemer; onverminderd het recht van Opdrachtnemer om met alle middelen van recht een hogere werkelijke schadete bewijzen.

Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde diensten in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft Opdrachtnemer het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door Opdrachtnemer geleden, beloopt minimaal 20% van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

5. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent Opdrachtnemer de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is,. 

De risico's verbonden aan de geleverde diensten gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering.

Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Vertrouwelijikheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

-    de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;

-    de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;

-    de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;

-    de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;

-    de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

 

Opdrachtnemer mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

7. De uitvoeringsmodaliteiten

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Opdrachtnemer een beroep op de Uitvoerder.

De Klant zal Opdrachtnemer alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens. In het algemeen zal de Klant steeds de volledige eindverantwoordelijkheid dragen voor de lopende projecten waarvan de consultancy diensten van Opdrachtnemer mogelijk een deel van uitmaken.

De Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtnemer toegerekend moeten worden.

De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Opdrachtnemer verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde of zijn op enige wettelijke en/of reglementaire bepaling. Klant vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Partijen gaan akkoord niet actief elkaars personeelsleden, personeelsleden van verbonden vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants of andere, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het Project, te benaderen met het oog het engageren van deze medewerkers, en dit vanaf het begin van uitvoering van de prestaties tot 12 maanden na de einddatum van het Project, behalve indien beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de ene partij een van de hierboven genoemde medewerkers contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze medewerker(s) in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan, zal deze partij een bedrag betalen dat het equivalent is van 6 maanden salaris of vergoeding van die medewerker, en zulke som te betalen op de datum wanneer de medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

De Klant verbindt er zich toe om bovenstaande verbintenissen op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de boven vermelde personen van de Opdrachtnemer zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet; de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan Opdrachtnemer te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden. 

Indien Opdrachtnemer het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om zo snel mogelijk de vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien Opdrachtnemer binnen de een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen.

Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant Opdrachtnemer vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden.

Opdrachtnemer zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz..) tijdig meedelen aan de Klant.

De Diensten zullen door Opdrachtnemer ontwikkeld en/of geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

Opdrachtnemer garandeert in geen geval de geschiktheid van het programma om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant,indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Specifieke voorwaarden en/of de beschrijving van de functionele specificaties.

Opdrachtnemer garandeert niet dat de tussenkomst zal toelaten het ontstane probleem te regelen of nog dat na haar interventie het zich gestelde probleem zich niet meer opnieuw zal voordoen, of dat geen andere moeilijkheid meer zal ontstaan ingevolge deze correctie.

De prestatie wordt door Opdrachtnemer geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is volgens de stand van de techniek.

8. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

De Klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven. Deze vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn deze vergoedingen inclusief verplaatsingstijden en/of kosten. 

De tarieven kunnen jaarlijks op de verjaardag door Opdrachtgever worden aangepast op basis van de volgende formule:

 

Nieuwe prijs = Basis prijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe index )

                                                        Aanvangsindex

Basisprijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index "referteloonkost nationaal gemiddelde" van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.

Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld sterk variërende muntkoersen, verhoogde grond- en brandstofprijzen, hogere productiekosten ) komen partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na 30 dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van het contract heeft de verzoekende partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 dagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

Opdrachtnemer verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het werkschema van de klant. Er wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uren per week, tenzij anders voorzien in de specifieke overeenkomst. 

Indien er sprake is van meer dan 38 uren worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

-    prestaties > 38 uur/week: + 50% 

-    prestaties tussen 22 en 07 uur: + 100%

-    prestaties op zaterdag: +50%

-    prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%

 

De Uitvoerder zal zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord middels de daarvoor bestemde urenverantwoordingsformulieren. 

Opdrachtnemer zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de Klant factureren. 

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, B.S. 07/08/2002), vermeerderd met 3 %.

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

Opdrachtnemer behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, mag Opdrachtnemer, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Opdrachtnemer gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag Opdrachtnemer de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

9. Verantwoordelijkheden

Opdrachtnemer zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

Vermits Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van specifieke projecten van de Klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de Klant. 

Gelet op de aard en het technische karakter van ieder informaticaprogramma wordt toegegeven en door de Klant erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat een bepaalde Software vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien.

De aansprakelijkheid die Opdrachtnemer kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond

Opdrachtnemer zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van Opdrachtnemer zoals bepaald in deze Overeenkomst. Dit echter tot maximum het bedrag door de Klant verschuldigd voor de specifieke dienstverlening. Indien de dienstverlening over verschillende jaren zou lopen dan kan Opdrachtnemer maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen gedurende een periode van één jaar voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. , Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. De Klant dient Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de korst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde Opdrachtnemer in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden.

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

-    de vergoeding door Opdrachtnemer voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden enz, die voorvloeit uit de uitvoering van huidige overeenkomsten dergelijke;

-    schade veroorzaakt door de fout van de Klant;

-    de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;

-    de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;

-    alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

-    sociale onrust, stakingen, overmacht, feit van een derde of alle andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Opdrachtnemer geleverde diensten.

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Opdrachtnemer enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendomsrechten gebaseerd op :

(a)    gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld; of 

(b)    informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door Opdrachtnemer werden ontwikkeld.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Opdrachtnemer werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

10. Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1980. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan Opdrachtnemer niet in kennis heeft gesteld.

Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Bijzondere Voorwaarden de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief de voorwaarden van de klant.

Opdrachtnemer voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Opdrachtnemer en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerders waarop Opdrachtnemer een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Opdrachtnemer deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek..